ОБЈАВА БРОЈ 01/2022 ЗА ДАВАЊЕ ПОД ЗАКУП НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ – ПРОСТОРИИ

ПРЕДМЕТ НА ДАВАЊЕ ПО ЗАКУП Предмет на оваа објава е издавање под закуп на недвижни ствари–простории, делови од објектот СРЦ „25 Мај“ кој се наоѓа на ул. „ 8-ми Септември “ бр. 2, преку прибирање на затворените писмени понуди -по претходно донесен Заклучок наСоветнаОпштинаРадовиш и одлука на УО на ЈП Радовиш бр.08-39/22. ПРАВО НА УЧЕСТВО…