ОБЈАВА БРОЈ 01/2022 ЗА ДАВАЊЕ ПОД ЗАКУП НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ – ПРОСТОРИИ

ПРЕДМЕТ НА ДАВАЊЕ ПО ЗАКУП Предмет на оваа објава е издавање под закуп на недвижни ствари–простории, делови од објектот СРЦ „25 Мај“ кој се наоѓа на ул. „ 8-ми Септември “ бр. 2, преку прибирање на затворените писмени понуди -по претходно донесен Заклучок наСоветнаОпштинаРадовиш и одлука на УО на ЈП Радовиш бр.08-39/22. ПРАВО НА УЧЕСТВО…

РЕШЕНИЕ ЗА СВИКУВАЊЕ НА 12 ИТНА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА РАДОВИШ

Врз основа на член 39 од Законот за локална самоуправа, член 19 став 2 и член 53 од Деловникот за работа на Советот на општина Радовиш, се донесе Решение за свикување на 12 итна седница на Советот на општина Радовиш.   Седницата ќе се одржи на 18.05.2022 година (Четврток) со почеток од 11.00 часот. во салата…