РЕШЕНИЕ СЕ ОДОБРУВА ПЛАНСКА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА КП 741 и КП 742 КО РАДОВИШ ВОН ГРАД

  Градоначалникот на Општина Радовиш, решавајќи по барањето за одобрување  Планска Програма за изработка на Урбанистички Проект за КП 741 и КП 742 КО Радовиш вон град со класа на намена А4.4 и А4.3 – (Викенд куќи и други објекти за времено сместување), со површина на проектен опфат од 0.39 ха,  во Општина Радовиш, врз…

РЕШЕНИЕ СЕ ОДОБРУВА ПЛАНСКА ПРОГРАМА ВО Е-УРБАНИЗАМ СО БРОЈ НА ПОСТАПКА: 44979

Врз основа на член 44, став 7 од Законот за Урбанистаичко планирање (Сл. Весник Бр.32/2020) Комисијата за урбанизам до Градоначалникот на општина Радовиш доставува предлог за одобрување на Планска Програма за изработка на Урбанистички Проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13 – површински соларни и фотовплтаични електрани (фото-напонски панели за производство на електрична…