ПОТВРДА ЗА ЗАВЕРКАНА ОДОБРЕН УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАДБА НА ПОВРШИНСКА ФОТОВОЛТАИЧНА ЕЛЕКТРАНА

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ОПШТИНА РАДОВИШ Бр. 09 –1295/5                                                  од: 07.11.2022г.   ПОТВРДА ЗА ЗАВЕРКАНА ОДОБРЕН УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ИЗГРАДБА НА ПОВРШИНСКА ФОТОВОЛТАИЧНА ЕЛЕКТРАНА КОЈА СЕ ГРАДИ НА ЗЕМЈА НА КП БР.228/2, 228/1, 229, 230, 241, 242, 358, 360, 359, 377, 376, 371 И 361 КО ИЊЕВО В.ГР., ОПШТИНА РАДОВИШ  …

ПОТВРДА ЗА ЗАВЕРКАНА ОДОБРЕН УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ЛИНИСКА ИНФРАСТРУКТУРНА ГРАДБА

  РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ОПШТИНА РАДОВИШ Бр. 09 –934/6                                                     од: 07.11.2022г.   ПОТВРДА ЗА ЗАВЕРКАНА ОДОБРЕН УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ЛИНИСКА ИНФРАСТРУКТУРНА ГРАДБА ЗА: НОВОПЛАНИРАН CH10 (20)KV ПОДЗЕМЕН КАБЕЛСКИ ВОД ДО НОВОПЛАНИРАНА ТРАФОСТАНИЦА БСТС ВО КО ИЊЕВО В.ГР., КО ТОПОЛНИЦА, ОПШТИНА РАДОВИШ   До:ДПТУ ЕЛЕКТРО ДИЗАЈН ДООЕЛ Охрид   Предмет  :     ПОТВРДА  за заверка на одобрен…