РЕШЕНИЕ СЕ ОДОБРУВА ПЛАНСКА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ Бр. 09-1707/3

Општина РАДОВИШ Бр. 09-1707/3 од 14.11.2022год.   Градоначалникот на Општина Радовиш, решавајќи по барањето за одобрување Планска Програма за изработка на Урбанистички Проект вон опфат на урбанистички план за градба со намена Е1.13 – површинска фотоволтаична електрана која се гради на земја на КП бр.2022 КО Калугерица, Општина Радовиш, со површина на проектен опфат од…

РЕШЕНИЕ СЕ ОДОБРУВА ПЛАНСКА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ Бр. 09-1687/3

Општина РАДОВИШ Бр. 09-1687/3 од 14.11.2022год.   Градоначалникот на Општина Радовиш, решавајќи по барањето за одобрување Планска Програма за изработка на Урбанистички Проект вон опфат на урбанистички план за уредување на земјиште со намена Е1.13 – површински соларни и фотоволтаични електрани (фото – напонски панели за производство на електрична енергија) кои се градат на земјиште…

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ЈАВЕН УВИД ПО УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СО НАМЕНА Е1.13

бр.  26 – 1318/4 од  11.11.2022 г. Постапка бр. 45619,  арх. бр. 26 – 1318/1 од 08.08.2022 г.   Предмет: Известување за јавен увид на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13 – Површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште), на КП…