РЕШЕНИЕ ЗА ОДБРЕНА ПЛАНСКА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ДЕЛ ОД УБ 21 КО РАДОВИШ

Градоначалникот на Општина Радовиш, решавајќи по барањето за одобрување Планска Програма за изработка на Детален Урбанистички проект за дел од УБ 21 – КО Радовиш, со површина на проектен опфат 3,017 ха во Општина Радовиш, врз основа на член 44 став (7) од Законот за урбанистичко планирање (Сл.в. на РМ бр.32/20) го донесе следното:  …