ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА НЕПРИФАЌАЊЕ НА ПРОЕКТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ СО ПЛАН

Сектор за урбанизам, комунални работи, заштита на животна средина и ЛЕР   До ЗУМ ПРОЕКТ ДОО Скопје   ПРЕДМЕТ:  Известување Не се прифаќа Проектна Програма за изработка на Урбанистички проект со план за парцелација за градежна парцела комплекс Јака со  намена Г.2 индустриски згради од лесна незагадувачка индустрија на  КП 4589/1, 4590, 4591, 4592, 4593,…