СЕ ОДОБРУВА ПЛАНСКА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ДЕЛ ОД УБ 28 КО РАДОВИШ

Градоначалникот на Општина Радовиш, решавајќи по барањето поднесено од ДПТУ ДИЗАЈН ЦЕНТАР ИНЖЕНЕРИНГ Трајче ДООЕЛ Кавадарци за одобрување Планска Програма за изработка на Измена и дополна на ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ДЕЛ ОД УБ 28 КО Радовиш, Општина Радовиш, со површина на проектен опфат од 0,57 ха во Општина Радовиш, врз основа на член 44…