ПОТВРДА ЗА ЗАВЕРКА НА ОДОБРЕН УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ОПШТИНА РАДОВИШ Бр. 26-702/2 од: 08.06.2023г.   ПОТВРДА ЗА ЗАВЕРКА НА ОДОБРЕН Урбанистички проект за урбанистичко – архитектонска разработка со дефинирање на граници на градежна парцела која со ГУП е планирана за намена стопанство на КП бр.4519/1, КП бр.3847/1 и КП бр.3842/19 КО Радовиш, Општина Радовиш   До :    Друштво за проектирање,…