JАВЕН ПОВИК ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВА ОД БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА РАДОВИШ ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА ЗА 2024 ГОДИНА

09-39/1 05.01.2024 год.     Врз основа на член 22 став 1 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр. 05/02), член 15 став 1 од Статутот на општина Радовиш (Сл. гласник на општина Радовиш бр. 05/02) и член 3 од Методологијата за распределба на финансиски средства на здруженија на граѓани и други физички…

JАВЕН ПОВИК ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВА ОД БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА РАДОВИШ НА СПОРТСКИ КЛУБОВИ, ЗДРУЖЕНИЈА И СОЈУЗИ ЗА 2024 ГОДИНА

09-38/1 05.01.2024 год.     Врз основа на член 22 став 1 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр. 05/02), член 15 став 1 од Статутот на општина Радовиш (Сл. гласник на општина Радовиш бр. 05/02) и член 3 од Методологијата за распределба на финансиски средства на спортски клубови бр. 08-1482/1 од 03.12.2021…

ЈАВЕН ОГЛАС ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ КАНДИДАТИ ЗА ИЗБОР НА СПОРТИСТ, СПОРТСКА ЕКИПА И ТРЕНЕР ЗА 2023 ГОДИНА

  Врз основа на член 34 од Статутот на општина Радовиш (Сл.гласник на општина Радовиш бр. 05/02), како и врз основа Правилникот за критериуми за избор на најуспешни спортисти, спортски екипи и спортски работници бр.08-348/1 од 11.02.2015 год., Комисијата за култура, образование и спорт при Советот на општина Радовиш на ден 05.01.2024 год. објавува :…

Решение за одобрена Планска Програма за изработка на Урбанистички проект со план за парцелација на парцели со намена Г2, дел од Блок 2 од УПС Подареш

Општина РАДОВИШ Бр.26-1500/5 од 04.01.2024год. Градоначалникот на Општина Радовиш, решавајќи во постапка во систем  e-урбанизам бр.26-1500 по барањето поднесено од ДИЗАЈН ЦЕНТАР ИНЖЕНЕРИНГ Кавадарци, за одобрување Планска програма за изработка на Урбанистички проект со план за парцелација на парцели со намена Г2,  дел од Блок 2 од УПС Подареш, Општина Радовиш, со тех.бр.4009 од Декември…