ЈАВЕН ОГЛАС за ангажирање на 5 (пет) работници за изведување на јавни работи во град Радовиш и 7 (седум) работници за изведување на јавни работи за населените места

Согласно оперативниот план на Владата на Р.С.М. за 2024 година, Програмата за активности на општина Радовиш од областа на социјалната, детската и здравствената заштита за 2024 бр: 08-1815/2 донесена на Советот на општина Радовиш на 18.12.2023 год. и предвидените средтсва во Буџетот на општина Радовиш за 2024 год., Градоначалникот на Општина Радовиш, распишува:    ЈАВЕН…