ОДЛУКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СТИПЕНДИИ НА УЧЕНИЦИ ЗА ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ ВО УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОД.

Дел.  Бр.09-76/3 09,02. 2024 год. Врз основа на чл.22, став 1, точка 8 од Законот за Локална самоуправа, чл. 43, став 1, од Статутот на општина Радовиш, Измена на Правилник за доделување на стипендии на талентирани ученици од основното и средното образование во општина Радовиш бр.08-1884/1 од 26.12.2023 год., распишаниот јавен конкурс бр.09-76/1 од 16.01.2024…

ЈАВЕН ПОВИК За прибирање проекти од здруженија и фондации од Општина Радовиш за 2024 година

Врз основа на член 14 и 15 од Статутот на Општина Радовиш („Службен гласник  на Општина Радовиш „ бр. 07-765/1, 15.10.2002), Градоначалникот на општина Радовиш објавува:   ЈАВЕН ПОВИК За прибирање проекти од здруженија и фондации од Општина Радовиш за 2024 година, кои се во согласност со стратешките и програмските документи на Општина Радовиш а…