Потврда за заверка на одобрен урбанистички проект со ЗАКЛУЧОК За исправкa на грешкa

Градоначалникот на Општина Радовиш, постапувајќи по Известување по констатирани недостатоци од Агенција за катастар на недвижности со бр.0939-3572/1 доставено на 15.03.2024 година, врз основа на член 97 од Законот за општа управна постапка (Сл.весник на Р.М. бр.124/15) донесе: Се исправа техничка грешка во Потврда за заверка на Урбанистички проект со план за парцелација за промена…

РЕШЕНИЕ СЕ ОДОБРУВА Проектна програма за изработка на Урбанистички проект

  Градоначалникот на Општина Радовиш, решавајќи по барањето поднесено во E – урбанизам со постапка бр.60140 од Друштво за градежништво, трговија и инженеринг увоз-извоз ДОМИНГ ЈТД Радовиш, за одобрување Проектна програма за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1 – Сообраќајни, линиски и други инфраструктури, КО Радовиш вон.гр. Општина Радовиш,…