ЈАВЕН ПОВИК ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА АНКЕТА ДУП ЗА ДЕЛ ОД УБ 28, ОПШТИНА РАДОВИШ

Врз основа на член 29 и член 50 од Законот за урбанистичко планирање („Сл. в. на РМ“ бр. 32/20 и 111/23), член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл. в. на РМ“ бр.5/02) и донесената  Годишна програма за изработка на урбанистички планови на Општина Радовиш за 2024 год. со Одлука бр.08-287/1 од 09.02.2024година,…