РЕШЕНИЕ СЕ ОДОБРУВА Планска програма за изработка на Урбанистички план вон населено место за хотелски комплекс и викенд населба

Градоначалникот на Општина Радовиш, решавајќи по барањето поднесено во E – Урбанизам со постапка бр.60074 од Друштво за производство, трговија и услуги ДИЗАЈН ЦЕНТАР ИНЖЕЊЕРИНГ Трајче ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци, за одобрување Планска програма за изработка на Урбанистички план за вон населено место за хотелски комплекс и викенд населба м.в.„Џумаја“ КО Козбунар Општина Радовиш, врз основа…

РЕШЕНИЕ СЕ ОДОБРУВА Проектна програма за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Д3 – Спорт

Градоначалникот на Општина Радовиш, решавајќи по барањето поднесено во E – Урбанизам со постапка бр.60058 од Друштво за производство, трговија и услуги ДИЗАЈН ЦЕНТАР ИНЖЕЊЕРИНГ Трајче ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци, за одобрување Проектна програма за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Д3 – Спорт и рекреација на зелени површини со компатибилни…

РЕШЕНИЕ СЕ ОДОБРУВА Проектна програма за изработка на Урбанистички проект

Градоначалникот на Општина Радовиш, решавајќи по барањето поднесено во E – урбанизам со постапка бр.60140 од Друштво за градежништво, трговија и инженеринг увоз-извоз ДОМИНГ ЈТД Радовиш, за одобрување Проектна програма за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1 – Сообраќајни, линиски и други инфраструктури, КО Радовиш вон.гр. Општина Радовиш, врз…