ПОТВРДА за заверка на одобрен Урбанистички проект

Бр.  ­­­09-277/05                                     од:  18.03.2024 г. ПОТВРДА ЗА ЗАВЕРКА НА ОДОБРЕН Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13 – површински соларни и фотоволтаични електрани (фотонапонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште)…

ИЗВЕСТУВАЊЕ за јавен увид на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план

  бр. 26 – 264/3 од  06.03.2024 г.    Постапка бр. 59134,   арх. бр. 26 – 264/1 од 07.02.2024 год.     Предмет: ИЗВЕСТУВАЊЕ за јавен увид на Урбанистички проект вон опфат на   урбанистички план за уредување на земјиште со намена Г2.1 – Лесна градежна индустрија со производство на градежни елементи на дел од КП 1131/2…

РЕШЕНИЕ СЕ ОДОБРУВА Планска програма за изработка на Урбанистички план вон населено место за хотелски комплекс и викенд населба

Градоначалникот на Општина Радовиш, решавајќи по барањето поднесено во E – Урбанизам со постапка бр.60074 од Друштво за производство, трговија и услуги ДИЗАЈН ЦЕНТАР ИНЖЕЊЕРИНГ Трајче ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци, за одобрување Планска програма за изработка на Урбанистички план за вон населено место за хотелски комплекс и викенд населба м.в.„Џумаја“ КО Козбунар Општина Радовиш, врз основа…

РЕШЕНИЕ СЕ ОДОБРУВА Проектна програма за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Д3 – Спорт

Градоначалникот на Општина Радовиш, решавајќи по барањето поднесено во E – Урбанизам со постапка бр.60058 од Друштво за производство, трговија и услуги ДИЗАЈН ЦЕНТАР ИНЖЕЊЕРИНГ Трајче ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци, за одобрување Проектна програма за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Д3 – Спорт и рекреација на зелени површини со компатибилни…

РЕШЕНИЕ СЕ ОДОБРУВА Проектна програма за изработка на Урбанистички проект

Градоначалникот на Општина Радовиш, решавајќи по барањето поднесено во E – урбанизам со постапка бр.60140 од Друштво за градежништво, трговија и инженеринг увоз-извоз ДОМИНГ ЈТД Радовиш, за одобрување Проектна програма за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1 – Сообраќајни, линиски и други инфраструктури, КО Радовиш вон.гр. Општина Радовиш, врз…