ИЗВЕСТУВАЊЕ за јавен увид на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план

  бр. 26 – 264/3 од  06.03.2024 г.    Постапка бр. 59134,   арх. бр. 26 – 264/1 од 07.02.2024 год.     Предмет: ИЗВЕСТУВАЊЕ за јавен увид на Урбанистички проект вон опфат на   урбанистички план за уредување на земјиште со намена Г2.1 – Лесна градежна индустрија со производство на градежни елементи на дел од КП 1131/2…