ПОТВРДА за заверка на одобрен Урбанистички проект

Бр.  ­­­09-277/05                                     од:  18.03.2024 г. ПОТВРДА ЗА ЗАВЕРКА НА ОДОБРЕН Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13 – површински соларни и фотоволтаични електрани (фотонапонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште)…