ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ДОСТАВА НА РЕШЕНИЈА ЗА ДАНОК НА ИМОТ

Почитувани Граѓани Општина Радовиш ќе започне со електронска достава на решенија за данок на имот, поради тоа Ве повикуваме да испратите е-маил адреса на која сакате во иднина да ги добивате Решенијата . Вашите податоци (име и презиме, матичен број и е-маил) доставете ги на нашиот е-маил danocno@radovis.gov.mk   Ви благодариме

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ ПЛАНСКА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ

Општина РАДОВИШ Бр.26-520/3 од 15.05.2023 год.   Градоначалникот на Општина Радовиш, решавајќи по барањето поднесено од ДПТУ ГОСАН ГРУП Доо увоз – извоз Скопје преку полномошник ДГТИ ДОМИНГ ЈТД Радовиш за одобрување Планска Програма за изработка на Урбанистички Проект вон опфат на урбанистички план за уредување на земјиште со намена Е1.13 – површински соларни и…

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА НЕПРИФАЌАЊЕ НА ПРОЕКТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ СО ПЛАН

Сектор за урбанизам, комунални работи, заштита на животна средина и ЛЕР   До ЗУМ ПРОЕКТ ДОО Скопје   ПРЕДМЕТ:  Известување Не се прифаќа Проектна Програма за изработка на Урбанистички проект со план за парцелација за градежна парцела комплекс Јака со  намена Г.2 индустриски згради од лесна незагадувачка индустрија на  КП 4589/1, 4590, 4591, 4592, 4593,…

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ЈАВЕН УВИД

бр.  26 -717/ 08.05.2023 год   Врз основа на член 62 став(10) Законот за урбанистичко планирање („Сл. в. на РСМ“ бр. 32/20), Општина Радовиш  објавува :   ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ЈАВЕН УВИД Известување за јавен увид по Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за градба со намена Е1.13-површинска фотоволтаична електрана која се гради на земја…

РЕШЕНИЕ ЗА ОДБРЕНА ПЛАНСКА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ДЕЛ ОД УБ 21 КО РАДОВИШ

Градоначалникот на Општина Радовиш, решавајќи по барањето за одобрување Планска Програма за изработка на Детален Урбанистички проект за дел од УБ 21 – КО Радовиш, со површина на проектен опфат 3,017 ха во Општина Радовиш, врз основа на член 44 став (7) од Законот за урбанистичко планирање (Сл.в. на РМ бр.32/20) го донесе следното:  …

ГИ ПОДОБРУВАМЕ УСЛОВИТЕ ВО ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Градоначалникот на општина Радовиш, Ацо Ристов беше во посета на подрачното училиште при ООУ „Орце Николов“ во Злеово. Беше извршен увид во успешно завршениот проект за оградување и партерно уредување на дворот на училиштето како и увид во училишните простории. Градоначалникот имаше и кратка средба со наставниот кадар, разговарајки за условите во училиштето и реалните…

ИЗРАБОТЕНА Е КАРТА НА ОПАСНОСТ ОД ПОПЛАВИ ЗА ГРАД РАДОВИШ

Во рамки на проектните активности на ECO-DRR Македонија (екосистемско базирано намалување на ризици од катастрофи), финансиран од страна на Јапонската агенција за меѓународна соработка (JICA) се одржа 3-та работилница на која беа претставени три различни верзии од Картата за опасност од поплави од Радовишка река за град Радовиш. Изработена е од страна на јапонски експерти…

СОСТАНОК СО БРЕЗА МАРЗЕНА ПРЕТСТАВНИК ОД SOCIEUX

Општина Радовиш започна соработка со SOCIEUX+ кој механизам за техничка соработка основан и кофинансиран од Европската Унија од Генералниот директорат за меѓународни партнерства на Европската комисија (DG INTPA), Генералниот директорат за соседство и преговори за проширување (DG NEAR) и владите на Белгија, Франција и Шпанија. Механизмот се имплементира со партнерските организации: Агенција за експертска поддршка…

ОДРЖАНА 28 СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА РАДОВИШ

28. седница на Советот на општина Радовиш денеска беше со дневен ред од 23 точки, и предложени 3 точки од дополнувањето на дневниот ред. Советниците имаа можност да разгледуваат и дебатираат за голем број на Предлог-решенија и Предлог-одлуки, но на почетокот имаа можност да постават Советнички прашања на кој одговор даде Градоначалникот на општина Радовиш,…

ПРОЕКТ ЗЕЛЕНА ТОПЛИНА: ОДРЖАН ПРВИОТ СОСТАНОК НА ЛОКАЛНАТА ГРУПА НА ЧИНИТЕЛИ

Во Радовиш се одржа првиот состанок на Локалната група на чинители за проектот Зелена Топлина, финансирана од Европската Унија. Проектот има за цел да воведе комунално централно греење базирано на обновливи извори на енергија во пет јавни згради во градот. На средбата присуствуваше и градоначалникот на Радовиш, Ацо Ристов, кој го презентираше проектот пред членовите…