ДЕЧИЊАТА ОД АЛИКОЧ ДОБИЈА КОМБИНИРАНА ЛИЗГАЛКА

  Денешниот сончев ден го посветивме на дечињата од населеното место Аликоч, повторно докажувајќи ја одличната соработка на општина Радовиш со рудниците Бучим и Боров Дол.   На радост на најмалите, денес на месното население им беше предадена донацијата на комбинирана детска лизгалка која се наоѓа во кругот на училишнот двор. На дечињата им посакуваме…

ЈАВЕН ОГЛАС ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА РАБОТНИЦИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ЈАВНИ РАБОТИ

Дел.  Бр. 34-536/3 14.03. 2023 год.   Врз основа на Оперативниот план на Влада за 2023 година, Одлуката за усвојување на Програмата за активноси на општина Радовиш од областа на социјалата,детската и здравствената заштита за 2023 воопштинскиот буџет бр: 08-1921/2 од 20.12.2022 год.,Решение за прогласување и објавување на Одлуката заусвојување на Програмата за активноси на…

ПОДДРШКА НА МЛАДИТЕ ЛИКОВНИ УМЕТНИЦИ

Викендов во присуство на Градоначалникот на општина Радовиш, Ацо Ристов беа доделени сертификати и благодарници на младите ликовни уметници кои посетуваа бесплатен основен курс по ликовно образование. Курсот во изминатите три месеци, беше во организација на Друштвото на ликовни уметници од општина Радовиш „РАДА ДЛУР“. Сите дела кои беа изработени од страна на младите ликовни…

ЈАВЕН ОГЛАС ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА ПАРТИЦИПАТИВНО ТЕЛО НА ОПШТИНА РАДОВИШ

Бр.09-528/1 од: 10.03.2023 год.   Врз основа на член 46 став (3) од Законот за урбанистичко планирање (“Службен весникна Република Северна Македонија” бр. 32/20), Градоначалникот на Општина Радовиш на ден          објавува:                          ЈАВЕН ОГЛАС за пријавување на членови на партиципативно тело на Општина Радовиш…

РЕШЕНИЕ СЕ ОДОБРУВА ПРОЕКТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ СО ПЛАН ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈА НА ГП 2.20 ВО ДУП УБ 8 И 9 ДЕЛ

Бр.09-499/3 од 09.03.2023год. Градоначалникот на Општина Радовиш, решавајќи по барањето за одобрување Проектна Програма за изработка на Урбанистички проект со план за парцелација на ГП 2.20 во ДУП УБ 8 и 9 дел, Општина Радовиш, со површина на проектен опфат 1,37 ха во Општина Радовиш, врз основа на член 44 став (7) од Законот за…

ТППЕ РАДОВИШ ОДРЖА ТАКТИЧКО-ПОКАЗНА ВЕЖБА ЗА СПАСУВАЊЕ И ЕВАКУАЦИЈА

Денес, во ООУ,,Никола Карев” Радовиш беше организирана и спроведена симулациска тактичко-показна вежба за спасување, како одговор при елементарни непогоди и катастрофи (пожар, урнатини и евакуација). Вежбата беше организирана и спроведена од страна на ТППЕ Радовиш во соработка со ОО Црвен Крст Радовиш и Итната медицинска помош при ЈЗУ,,Здравствен дом” Радовиш, по претходно утврдено сценарио. ТППЕ…

ОДРЖАНА ЈАВНА ДЕБАТА НА ТЕМА АНАЛИЗА НА РОДОВАТА КОМПОНЕНТА НА „ПРОГРАМАТА ЗА ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ НА ЖЕНИТЕ И МАЖИТЕ”

Денес беше одржана Јавна дебата во салата за состаноци на општина Радовиш на тема Анализа на родовата компонента на „Програмата за еднакви можности на жените и мажите” и „Програмата за Локален економски развој”. На оваа дебатата присуствуваа претставници од општината, претставници на „Женска акција” Радовиш, тимот „Низ женски леќи”, локалните граѓански организации. Локалната дебата во…

СРЕДБА СО ГРАЃАНИТЕ НА С.ТОПОЛНИЦА

Заедно со менаџерскиот тим на рудниците Бучим и Боров Дол, денес остваривме состанок со жители од населеното место Тополница. Повод за состанокот беше надминувањето на проблемите кои ги имаат овие жители во врска со водоснабдувањето, собирањето на сметот и други инфраструктурни зафати. Проблемите мора да се решаваат системски и организирано во соработка со месното население.…