ЦИВИЛНО ВОЕНА СОРАБОТКА СО ВООРУЖЕНИТЕ СИЛИ

Градоначалникот Ацо Ристов имаше средба со претставници од амбасадата на САД и вооружените сили на нашата држава.   Посетата и средбата беше со цел за проширување на цивилно воената соработка.

РЕШЕНИЕ СЕ ОДОБРУВА ПЛАНСКА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ Бр. 09-1707/3

Општина РАДОВИШ Бр. 09-1707/3 од 14.11.2022год.   Градоначалникот на Општина Радовиш, решавајќи по барањето за одобрување Планска Програма за изработка на Урбанистички Проект вон опфат на урбанистички план за градба со намена Е1.13 – површинска фотоволтаична електрана која се гради на земја на КП бр.2022 КО Калугерица, Општина Радовиш, со површина на проектен опфат од…

РЕШЕНИЕ СЕ ОДОБРУВА ПЛАНСКА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ Бр. 09-1687/3

Општина РАДОВИШ Бр. 09-1687/3 од 14.11.2022год.   Градоначалникот на Општина Радовиш, решавајќи по барањето за одобрување Планска Програма за изработка на Урбанистички Проект вон опфат на урбанистички план за уредување на земјиште со намена Е1.13 – површински соларни и фотоволтаични електрани (фото – напонски панели за производство на електрична енергија) кои се градат на земјиште…

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ЈАВЕН УВИД ПО УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СО НАМЕНА Е1.13

бр.  26 – 1318/4 од  11.11.2022 г. Постапка бр. 45619,  арх. бр. 26 – 1318/1 од 08.08.2022 г.   Предмет: Известување за јавен увид на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13 – Површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште), на КП…

СОВЕТОТ НА ОПШТИНА РАДОВИШ ЈА РАБОТЕШЕ 20 РЕДОВНА СЕДНИЦА

Советот на општина Радовиш вчера ја работеше 20 редовна седница. Седницата беше одржана во салата за состаноци во зградата на општина Радовиш. Советниците работеа со усвоен дневен ред од 28 точки, а имаа можнст да постават и советнички прашања на кои одговор даде Градоначалникот Ацо Ристов. На оваа седница беа разгледани и усвоени голем број…

ПОТПИШАНИ ДОГОВОРИ ЗА ДВА ПРОЕКТА ОД ЈАВЕН ИНТЕРЕС

Градоначалникот на општина Радовиш Ацо Ристов, вчера во седиштето на Центарот за развој на Југоисточен плански регион, заедно со Директорот Ѓоко Камчев ги потпишаа Договорите за два витални проекта од јавен интерес за граѓаните.   Првиот договор е во износ од 10 мил.денари а се однесува на изградбата на локалниот пат – обиколница, која ги…

КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

  Врз основа на член 50 став 1 точка 16 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр. 5/02), Одлуката за доделување на стипендии на ученици во основното и во средното образование од општината Радовиш бр.07-1330/2 од 04.07.2013 год. и Правилникот за доделување на стипендии на ученици во основното и во средното образование од…

ПОТВРДА ЗА ЗАВЕРКАНА ОДОБРЕН УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАДБА НА ПОВРШИНСКА ФОТОВОЛТАИЧНА ЕЛЕКТРАНА

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ОПШТИНА РАДОВИШ Бр. 09 –1295/5                                                  од: 07.11.2022г.   ПОТВРДА ЗА ЗАВЕРКАНА ОДОБРЕН УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ИЗГРАДБА НА ПОВРШИНСКА ФОТОВОЛТАИЧНА ЕЛЕКТРАНА КОЈА СЕ ГРАДИ НА ЗЕМЈА НА КП БР.228/2, 228/1, 229, 230, 241, 242, 358, 360, 359, 377, 376, 371 И 361 КО ИЊЕВО В.ГР., ОПШТИНА РАДОВИШ  …

ПОТВРДА ЗА ЗАВЕРКАНА ОДОБРЕН УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ЛИНИСКА ИНФРАСТРУКТУРНА ГРАДБА

  РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ОПШТИНА РАДОВИШ Бр. 09 –934/6                                                     од: 07.11.2022г.   ПОТВРДА ЗА ЗАВЕРКАНА ОДОБРЕН УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ЛИНИСКА ИНФРАСТРУКТУРНА ГРАДБА ЗА: НОВОПЛАНИРАН CH10 (20)KV ПОДЗЕМЕН КАБЕЛСКИ ВОД ДО НОВОПЛАНИРАНА ТРАФОСТАНИЦА БСТС ВО КО ИЊЕВО В.ГР., КО ТОПОЛНИЦА, ОПШТИНА РАДОВИШ   До:ДПТУ ЕЛЕКТРО ДИЗАЈН ДООЕЛ Охрид   Предмет  :     ПОТВРДА  за заверка на одобрен…

ПОДОБРУВАЊЕ НА ЕФИКАСНОСТА, ЕФЕКТИВНОСТА И ПРАВИЧНОСТА НА БУЏЕТСКИТЕ РАСХОДИ ВО ОБРАЗОВАНИЕТО

Градоначалникот Ацо Ристов присуствуваше на состанокот во Владата, на кој се разговараше за подобрување на ефикасноста, ефективноста и правичноста на буџетските расходи за основното образование.