ПОТВРДА ЗА ЗАВЕРКА НА ОДОБРЕН УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ОПШТИНА РАДОВИШ Бр. 26-702/2 од: 08.06.2023г.   ПОТВРДА ЗА ЗАВЕРКА НА ОДОБРЕН Урбанистички проект за урбанистичко – архитектонска разработка со дефинирање на граници на градежна парцела која со ГУП е планирана за намена стопанство на КП бр.4519/1, КП бр.3847/1 и КП бр.3842/19 КО Радовиш, Општина Радовиш   До :    Друштво за проектирање,…

ИНТЕРЕН ОГЛАС број 1/2023 за пополнување на  1 (едно) работно место со унапредување

  Врз основа на член 11-ј и член 11-к од Законот за пожарникарството (,,Сл.весник на РМ бр. 67/04..39/16  и Сл.весник на РСМ бр.152/19 ) и член 13 од Правникот за постапката за управување со ефектот на вработените во ТППЕ-Противпожарен Вод,следење,оценување и предлагање на мерки за подобрување број 09-1059/1 од 22.09.2020 година ,Општина Радовиш, објавува:  …

ЈАВЕН ПОВИК ДО ЕВИДЕНТИРАНИ НЕВРАБОТЕНИ ЛИЦА ЗА ВКЛУЧУВАЊЕ ВО ПРОГРАМАТА „ОКР“

Врз основа на Договорот за соработка помеѓу Агенцијата за вработување, и Договорот за соработка Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП)  и општина Радовиш во рамките на Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2023 година усвоен од Владата Програмата Општинско – корисна работа финансирана од…

СЕ ОДОБРУВА ПЛАНСКА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ДЕЛ ОД УБ 28 КО РАДОВИШ

Градоначалникот на Општина Радовиш, решавајќи по барањето поднесено од ДПТУ ДИЗАЈН ЦЕНТАР ИНЖЕНЕРИНГ Трајче ДООЕЛ Кавадарци за одобрување Планска Програма за изработка на Измена и дополна на ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ДЕЛ ОД УБ 28 КО Радовиш, Општина Радовиш, со површина на проектен опфат од 0,57 ха во Општина Радовиш, врз основа на член 44…

ПРОДОЛЖУВААТ АКТИВНОСТИТЕ ОД ПРОЕКТОТ „ЗЕЛЕНА ТОПЛИНА“

Под наслов „ТРАНСФЕР НА ЗНАЕЊА, ИСКУСТВА И ДОБРИ ПРАКТИКИ“ вчера во општина Радовиш беше одржана заедничка средба на клучните чинители од проектот „ЗЕЛЕНА ТОПЛИНА“. Гости а воедно и презентери на оваа тродневна активност се партнерите од општина Белишче од Република Хрватска, Г-ѓа Љерка Вучковиќ – Заменик Градоначалник како и претставниците Романо Клајнсчек и Игор Палох.…

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ ПЛАНСКА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ

Општина РАДОВИШ Бр.26-520/3 од 15.05.2023год.   Градоначалникот на Општина Радовиш, решавајќи по барањето поднесено од ДПТУ ГОСАН ГРУП Доо увоз – извоз Скопје преку полномошник ДГТИ ДОМИНГ ЈТД Радовиш за одобрување Планска Програма за изработка на Урбанистички Проект вон опфат на урбанистички план за уредување на земјиште со намена Е1.13 – површински соларни и фотоволтаични…

29 ИТНА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА РАДОВИШ

Советот на општина Радовиш денес ја работеше 29 итна седница. Образложението за итноста на оваа седница на почетокот го објасни Претседателката на Советот Моника Трајанова, по што се продолжи со Дневниот ред кој беше за оваа седница.   На седницата Советниците имаа можност да донесат одлука за давање согласност на Програма за изведување на еднодневни…

ЈАВЕН ОГЛАС ЗА РАБОТНО АНГАЖИРАЊЕ НА ЛИЦА ЗА ДОСТАВА НА РЕШЕНИЈА ЗА ДАНОК НА ИМОТ

Согласно Законот за даноците на имот на РСМ и Законот за општата управна постапка (Сл.весник на Р. Македонија бр.124 од 23.07.2015 година член 80) Општина Радовиш објавува:                          Ј А В Е Н  О Г Л А С   За работно ангажирање на лица…

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ДОСТАВА НА РЕШЕНИЈА ЗА ДАНОК НА ИМОТ

Почитувани Граѓани Општина Радовиш ќе започне со електронска достава на решенија за данок на имот, поради тоа Ве повикуваме да испратите е-маил адреса на која сакате во иднина да ги добивате Решенијата . Вашите податоци (име и презиме, матичен број и е-маил) доставете ги на нашиот е-маил danocno@radovis.gov.mk   Ви благодариме

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ ПЛАНСКА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ

Општина РАДОВИШ Бр.26-520/3 од 15.05.2023 год.   Градоначалникот на Општина Радовиш, решавајќи по барањето поднесено од ДПТУ ГОСАН ГРУП Доо увоз – извоз Скопје преку полномошник ДГТИ ДОМИНГ ЈТД Радовиш за одобрување Планска Програма за изработка на Урбанистички Проект вон опфат на урбанистички план за уредување на земјиште со намена Е1.13 – површински соларни и…