ПОДОБРУВАЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКАТА ЕФИКАСНОСТ

  Како подготвителни активности од спроведувањето на проектот „Зелена топлина“, во ЈОУДГ „Ацо Караманов“ и СОУ „Коста Сусинов“ активно се работи на подобрување на енергетската ефикасност. Во овие две установи ќе биде поставен нов систем на централно затоплување.  

РЕШЕНИЕ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОПОЛНИТЕЛНИ СТИПЕНДИИ НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОД.

Врз основа на чл.22, став 1, точка 8 од Законот за Локална самоуправа, чл. 43, став 1, од Статутот на општина Радовиш, Правилникот за доделување на стипендии на талентирани ученици од основното и средното образование во општина Радовиш бр.08-1656/1 од 17.10.2018 год., а согласно Заклучокот од Советот на општина Радовиш за прифаќање на иницијативата за…

ЈАВЕН ПОВИК ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВА ОД БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА РАДОВИШ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ДРУГИ ПРАВНИ ЛИЦА ОД ОБЛАСТА НА СОЦИЈАЛНАТА, ДЕТСКАТА И ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЗА 2023 ГОДИНА

  Врз основа на член 22 став 1 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр. 05/02), член 15 став 1 од Статутот на општина Радовиш (Сл. гласник на општина Радовиш бр. 05/02), а согласно донесената годишна Програма за активности на општина Радовиш во областа на социјалната, детска и здравствена заштита во 2023 бр.08-1921/2…

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ЈАВЕН УВИД ПО УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА КП 744, КП 746 И ДЕЛ ОД КП 11234, КО СУЛДУРЦИ

бр.  26 -1711/ 30.01.2023 год   Врз основа на член 62 став(10) Законот за урбанистичко планирање („Сл. в. на РСМ“ бр. 32/20), Општина Радовиш  објавува :   ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ЈАВЕН УВИД       Известување за јавен увид по Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за  КП 744, КП 746 и  дел од КП 11234, КО…

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ЈАВЕН УВИД НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН КО СУЛДУРЦИ

бр.  26 – 76/1 од  26.01.2023 г.   Постапка бр. 47087,  арх. бр. 26 – 1711/1 од 08.11.2022 год. Предмет: ИЗВЕСТУВАЊЕ за јавен увид на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за КП 744, КП 746 и дел од КП 1134 КО СУЛДУРЦИ Општина Радовиш   Почитувани, Согласно член 62 став (10) од Законот…

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ЈАВЕН УВИД НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СО ПАРЦЕЛИЗАЦИЈА ВО ДЕЛ ОД ДУП ЗА УБ3 ВО РАДОВИШ

бр.  26 – 89/2 од  25.01.2022 г.   Постапка бр. 48250,  арх. бр. 26 – 1982/1 од 23.12.2022 г. Предмет: ИЗВЕСТУВАЊЕ за јавен увид на Урбанистички проект со план за парцелација за промена на граници помеѓу ГП А.5 и ГП А.7 во дел од ДУП за УБ3, во Радовиш, Општина Радовиш     Почитувани,  …

ЈАВЕН ОГЛАС ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ КАНДИДАТИ ЗА ИЗБОР НА СПОРТИСТ, СПОРТСКА ЕКИПА И ТРЕНЕР ЗА 2022 ГОДИНА

  Врз основа на член 34 од Статутот на општина Радовиш (Сл.гласник на општина Радовиш бр. 05/02), како и врз основа Правилникот за критериуми за избор на најуспешни спортисти, спортски екипи и спортски работници бр.08-348/1 од 11.02.2015 год., Комисијата за култура, образование и спорт при Советот на општина Радовиш на ден 09.01.2023 год. објавува :…

JАВЕН ПОВИК ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВА ОД БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА РАДОВИШ НА СПОРТСКИ КЛУБОВИ, ЗДРУЖЕНИЈА И СОЈУЗИ ЗА 2023 ГОДИНА

Врз основа на член 22 став 1 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр. 05/02), член 15 став 1 од Статутот на општина Радовиш (Сл. гласник на општина Радовиш бр. 05/02) и член 3 од Методологијата за распределба на финансиски средства на спортски клубови бр. 08-1482/1 од 03.12.2021 год. а согласно донесената годишна…

JАВЕН ПОВИК ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВА ОД БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА РАДОВИШ ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА

Врз основа на член 22 став 1 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр. 05/02), член 15 став 1 од Статутот на општина Радовиш (Сл. гласник на општина Радовиш бр. 05/02) и член 3 од Методологијата за распределба на финансиски средства на здруженија на граѓани и други физички и правни лица од областа…